Tạo, Đọc file *.INP ghi file *.OUT trong C++

Trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc tin học trẻ thường thì mỗi bài tập yêu cầu tạo file *.INP và *.OUT . Để tạo và đọc tệp *.INP và *.OUT theo yêu cầu của đề bài... Đọc tiếp

Thuật toán sinh hoán vị trong C++

Cho số nguyên dương n. Nhiệm vụ của bạn hãy liệt kê tất cả các hoán vị của 1,2,…,n. Ví dụ n=3 ta có kết quả: 123, 132, 213, 231, 312, 321. Hoán vị là một dãy theo thứ tự... Đọc tiếp

Thuật toán sàng nguyên tố(Eratosthenes) trong C++

Thuật toán sàng nguyên tố Eratosthenes là một trong những cách hiệu quả nhất để tìm tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n khi n nhỏ hơn 1 triệu phần tử. Ví dụ: Input: Số nguyên n (... Đọc tiếp

Chỉnh hợp không lập chập k của n trong C++

Một chỉnh hợp không lặp chập k của n phần tử là một cách sắp xếp có thứ tự gồm k phần tử khác nhau lấy từ n phần tử đã cho (với k < n). Ví dụ: Có 5... Đọc tiếp

Chỉnh hợp lập chập k của n phần tử trong C++

Nhắc lại một số kiến thức đại số tổ hợp: Chỉnh hợp lặp: Cho một tập X gồm n(n ∈ N*) phần tử. Một dãy có độ dài m(m ∈ N*) các phần tử của X, trong đó mỗi phần... Đọc tiếp

Kiểm tra số đối xứng(số đảo ngược) trong C++

Số đối xứng là gì ? Số đối xứng là số mà khi ta đọc từ trái sang phải – nó cũng giống như ta đọc từ phải qua trái. Số đối xứng hay còn gọi là số đảo ngược... Đọc tiếp

Mảng cộng dồn (Prefix Sum) trên mảng 2 chiều trong C++

Mảng cộng dồn (Prefix Sum) trên mảng 2 chiều trong C++ dùng để tính tổng các ô từ i,j tới x,y trong mảng a cho trước. Ví dụ : ta có mảng 2 chiều gồm m dòng và n cột... Đọc tiếp

Kiểm tra số chính phương(square number) trong C++

Số chính phương(square number) trong C++ là số có căn bậc 2 của nó bằng 1 số nguyên dương. Ví dụ căn bậc 2 của 4 là 2 >> 4 là số chính phương. Để sử dụng được căn bậc... Đọc tiếp

Mảng cộng dồn (tăng, giảm trên đoạn) mảng 1 chiều trong C++

Sử dụng mảng cộng dồn để tính tăng, giảm một lượng V đơn vị trong đoạn từ Left đến Right của mảng 1 chiều a[n]. Ví dụ: Ta thực hiện như sau : tăng từ đoạn a[0] đến a[2] tăng... Đọc tiếp

Mảng cộng dồn (Prefix Sum) trên mảng 1 chiều trong C++

Mảng cộng dồn (Prefix Sum) trên mảng 1 chiều trong C++ dùng để tính tổng các phần tử từ vị trí đầu tiên của mảng đến vị trí bất kì trong mảng  hoặc tính tổng trên đoạn nào đó của... Đọc tiếp