Mảng cộng dồn (Prefix Sum) trên mảng 2 chiều trong C++

Mảng cộng dồn (Prefix Sum) trên mảng 2 chiều trong C++ dùng để tính tổng các ô từ i,j tới x,y trong mảng a cho trước. Ví dụ : ta có mảng 2 chiều gồm m dòng và n cột... Đọc tiếp

Kiểm tra số chính phương(square number) trong C++

Số chính phương(square number) trong C++ là số có căn bậc 2 của nó bằng 1 số nguyên dương. Ví dụ căn bậc 2 của 4 là 2 >> 4 là số chính phương. Để sử dụng được căn bậc... Đọc tiếp

Mảng cộng dồn (tăng, giảm trên đoạn) mảng 1 chiều trong C++

Sử dụng mảng cộng dồn để tính tăng, giảm một lượng V đơn vị trong đoạn từ Left đến Right của mảng 1 chiều a[n]. Ví dụ: Ta thực hiện như sau : tăng từ đoạn a[0] đến a[2] tăng... Đọc tiếp

Mảng cộng dồn (Prefix Sum) trên mảng 1 chiều trong C++

Mảng cộng dồn (Prefix Sum) trên mảng 1 chiều trong C++ dùng để tính tổng các phần tử từ vị trí đầu tiên của mảng đến vị trí bất kì trong mảng  hoặc tính tổng trên đoạn nào đó của... Đọc tiếp

Cách tạo cấu trúc (Struct) trong C++

 Kiểu cấu trúc (Struct) trong C++ là nơi tập hợp tất cả các biến có liên quan về một đối tượng. Mỗi biến trong cấu trúc được gọi là một thành viên của cấu trúc. Không giống như  kiểu mảng,... Đọc tiếp

Đổi giây ra ngày, giờ, phút, giây trong C++

Thuật toán Bước 1: Nhập số giây (ss) Bước 2: tính ngày  ss / 86400 (1 ngày có 86400 giây) lấy phần nguyên. Bước 3: tính giờ lấy phần dư (ss%86400) chia  3600  lấy phần nguyên Bước 4: tính phút thì lấy... Đọc tiếp

Chi tiết về Setw() trong C++

Setw trong C++ dùng để tùy chỉnh độ rộng hiển thị dữ liệu ra màn hình và kết quả sẽ hiển thị sẽ từ phải qua trái. Ví dụ: – Kết quả : độ rộng hiển thị còn lại 20... Đọc tiếp

Setprecision(n) trong C++

Setprecision trong C++ dùng để lấy số lượng chữ số trong phần thập phân sau dấu chấm động. Ví dụ: cout << setprecision(n) << f :  in số thập phân f làm tròn đến n chữ số thập phân. Trường... Đọc tiếp

Chương trình tìm x mũ y trong C++

Đê tìm  ta sử dụng hàm toán học có sẵn trong C++ đó là pow(x, y), chúng ta cần khai báo thêm thư viện toán học <math.h> Code C++: – Kết quả: Đọc tiếp

Viết chương trình tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong 3 số thực.

Nhâp 3 số thực từ bàn phím, kiểm tra số lớn nhất, số nhỏ nhất trong 3 số đó, áp dụng toán tử ba ngôi trong c++ để giải quyết bài toán trên Thuật toán: Kiểm tra số lớn nhất:... Đọc tiếp