Bài 1: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + 4 + … + n. Thuật toán tối ưu O(1)

Thuật toán cơ bản: Code C++: Thuật toán tối ưu: Đọc tiếp