Bài 1: Thông tin và dữ liệu

[vc_snc embed_type=”_blank” item_id=”2″ item_name=”KNTT_BAI1_THONG TIN VA DU LIEU” button=”image” button_image=”https://letcode.vn/wp-content/uploads/2023/08/Screenshot_17.png” href=”https://letcode.vn/wp-content/uploads/uncanny-snc/2/res/index.html”]   Đọc tiếp

Bài 1: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + 4 + … + n. Thuật toán tối ưu O(1)

Thuật toán cơ bản: Code C++: Thuật toán tối ưu: Đọc tiếp

Tạo, Đọc file *.INP ghi file *.OUT trong C++

Trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc tin học trẻ thường thì mỗi bài tập yêu cầu tạo file *.INP và *.OUT . Để tạo và đọc tệp *.INP và *.OUT theo yêu cầu của đề bài... Đọc tiếp

Thuật toán sinh hoán vị trong C++

Cho số nguyên dương n. Nhiệm vụ của bạn hãy liệt kê tất cả các hoán vị của 1,2,…,n. Ví dụ n=3 ta có kết quả: 123, 132, 213, 231, 312, 321. Hoán vị là một dãy theo thứ tự... Đọc tiếp

Thuật toán sàng nguyên tố(Eratosthenes) trong C++

Thuật toán sàng nguyên tố Eratosthenes là một trong những cách hiệu quả nhất để tìm tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n khi n nhỏ hơn 1 triệu phần tử. Ví dụ: Input: Số nguyên n (... Đọc tiếp

Chỉnh hợp không lập chập k của n trong C++

Một chỉnh hợp không lặp chập k của n phần tử là một cách sắp xếp có thứ tự gồm k phần tử khác nhau lấy từ n phần tử đã cho (với k < n). Ví dụ: Có 5... Đọc tiếp

Chỉnh hợp lập chập k của n phần tử trong C++

Nhắc lại một số kiến thức đại số tổ hợp: Chỉnh hợp lặp: Cho một tập X gồm n(n ∈ N*) phần tử. Một dãy có độ dài m(m ∈ N*) các phần tử của X, trong đó mỗi phần... Đọc tiếp

Kiểm tra số đối xứng(số đảo ngược) trong C++

Số đối xứng là gì ? Số đối xứng là số mà khi ta đọc từ trái sang phải – nó cũng giống như ta đọc từ phải qua trái. Số đối xứng hay còn gọi là số đảo ngược... Đọc tiếp

Mảng cộng dồn (Prefix Sum) trên mảng 2 chiều trong C++

Mảng cộng dồn (Prefix Sum) trên mảng 2 chiều trong C++ dùng để tính tổng các ô từ i,j tới x,y trong mảng a cho trước. Ví dụ : ta có mảng 2 chiều gồm m dòng và n cột... Đọc tiếp

Kiểm tra số chính phương(square number) trong C++

Số chính phương(square number) trong C++ là số có căn bậc 2 của nó bằng 1 số nguyên dương. Ví dụ căn bậc 2 của 4 là 2 >> 4 là số chính phương. Để sử dụng được căn bậc... Đọc tiếp