Kiểu dữ liệu Boolean(True/False) trong Python

Boolean là một kiểu dữ liệu trong Python mô tả giá trị đúng (True) hoặc sai (False). Kiểu boolean là quan trọng trong việc thực hiện các điều kiện và kiểm tra. Dưới đây là một số cách tạo và... Đọc tiếp

Ký tự thoát trong Python

Python sử dụng một số ký tự thoát để biểu diễn các ký tự đặc biệt trong chuỗi. Dưới đây là một số ký tự thoát phổ biến trong Python: Ký tự Kết quả \’ dấu nháy đơn \\ dấu... Đọc tiếp

Định dạng xâu trong Python

Trong chương Biến Python, chúng ta không thể kết hợp xâu và số như thế này: Nhưng chúng ta có thể kết hợp xâu và số bằng cách sử dụng phương thức format()! Phương thức format() lấy các đối số... Đọc tiếp

Nối xâu trong Python.

Để nối hoặc kết hợp hai xâu, bạn có thể sử dụng toán tử +. Ví dụ: Kết quả: Để thêm khoảng trắng giữa chúng, hãy thêm ” “: Kết quả: Đọc tiếp

Thay đổi nội dung xâu trong Python

Trong Python, bạn có thể chuyển đổi một chuỗi thành chữ hoa (uppercase) bằng cách sử dụng phương thức upper(). Dưới đây là một ví dụ: Kết quả: Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường... Đọc tiếp

Cắt xâu trong Python

Lát cắt (slicing) trong Python. Cú pháp lát cắt (slicing) là một tính năng mạnh mẽ trong Python để trích xuất một phạm vi của chuỗi. Bạn có thể chỉ định chỉ số bắt đầu, chỉ số kết thúc, và... Đọc tiếp

Kiểu xâu(Strings) trong Python

Trong Python, xâu là một dạng dữ liệu dùng để lưu trữ văn bản. Bạn có thể sử dụng dấu nháy đơn (') hoặc dấu nháy kép (") để định nghĩa một xâu. Ví dụ: ‘Xin chào’ cũng giống như... Đọc tiếp

Ép kiểu dữ liệu trong Python

Trong Python khi bạn muốn chỉ định một loại dữ liệu cho một biến. Điều này có thể được thực hiện bằng cách ép kiểu. Python là một ngôn ngữ hướng đối tượng và do đó nó sử dụng các... Đọc tiếp

Các loại kiểu dữ liệu số trong Python

Có 3 loại kiểu dữ liệu số trong Python: int // Số nguyên float //Số thực complex //Số phức Các biến kiểu số được tạo khi bạn gán giá trị cho chúng: Ví dụ: Kiểu số nguyên: int Bao gồm... Đọc tiếp

Các kiểu dữ liệu trong Python

Trong lập trình, kiểu dữ liệu là một khái niệm quan trọng. Các biến có thể lưu trữ dữ liệu thuộc nhiều loại khác nhau và các loại khác nhau có thể thực hiện những việc khác nhau. Theo mặc... Đọc tiếp