Bài 1: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + 4 + … + n. Thuật toán tối ưu O(1)

Thuật toán cơ bản:

Code C++:

 
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()
{
int i, n;
long S;
S = 0;
i = 1;
cout << " Nhap n : "; 
cin >> n;
while(i <= n)
{
S = S + i;
i++;
}
cout << S;
return 0;
}

Thuật toán tối ưu:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()
{
int n, S;
S=0;
cout << " Nhap n : "; 
cin >> n;
S += n*(1+n)/2;
cout << s;
return 0;
}

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *