Bài 4: Tính S(n) = ½ + ¼ + … + 1/2n

Đây là một đoạn mã C++ để tính tổng của chuỗi số theo công thức đã cho:

 
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
  int n;
  cout << "Nhap n: ";
  cin >> n;

  double sum = 0.0;

  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    sum += 1.0 / (2 * i);
  }

  cout << "Tong S(n) = " << sum << endl;

  return 0;
}

Giải thích:

 1. Chương trình yêu cầu người dùng nhập giá trị n từ bàn phím.
 2. Một biến sum được khởi tạo với giá trị mặc định là 0.0 để lưu trữ tổng các số.
 3. Sử dụng vòng lặp for để duyệt qua các số từ 1 đến n và cộng 1.0 / (2 * i) vào biến sum.
  • Chú ý rằng 1.0 / (2 * i) để đảm bảo kết quả của phép chia là kiểu dấu chấm động (floating-point).
 4. Cuối cùng, in ra màn hình tổng S(n).

Chạy chương trình, nhập giá trị n, và nó sẽ hiển thị tổng của chuỗi số theo công thức đã cho.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *