Bài 5: Tính T(x, n) = x^n

Thuật toán

 
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
  double x;
  int n;

  cout << "Nhap x: ";
  cin >> x;

  cout << "Nhap n: ";
  cin >> n;

  double result = pow(x, n);

  cout << "Gia tri cua T(x, n) la: " << result << endl;

  return 0;
}

Trong đoạn mã trên:

 1. Người dùng được yêu cầu nhập giá trị x và n từ bàn phím.
 2. Hàm pow(x, n) tính giá trị { x^n}.
 3. Kết quả được in ra màn hình.

Lưu ý rằng hàm pow trả về một giá trị kiểu double, do đó biến result cũng là kiểu double. Nếu bạn đang làm việc với số nguyên và chỉ quan tâm đến kết quả nguyên, bạn có thể chuyển đổi kiểu dữ liệu sau khi tính toán.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *