Bài tập C++ : Chương trình tính tiền cho quán Karaoke

    • Input: Nhập vào giờ bắt đầu, giờ kết thúc
    • Output: Hiển thị giá tiền cần thanh toán
    • Biết rằng:
    • Giá tiền 3 giờ đầu là 150000, bắt đầu giờ thứ 4 giảm 30%. Quán chỉ hoạt động trong khoảng giờ từ 12 giờ -> 23 giờ. Nếu giờ bắt đầu trong khoảng 14 -> 17 thì giảm tiếp 10% tổng tiền thanh toán.
    • Code C++
 
#include<iostream>
using namespace std;

void Nhap(int &gioBatDau, int &gioKetThuc)
{
	do{
		cout << "Nhap gio bat dau:";
		cin >> gioBatDau;
		cout << "Nhap gio ket thuc:"; 
		cin >> gioKetThuc;
		if (gioBatDau < 12 ||gioKetThuc > 23){
			cout << "Quan hoat dong tu 12 --> 23h. Xin moi nhap lai \n";}
		
	}while(gioBatDau < 12 ||gioKetThuc > 23);
}
double Tinhtien(int &gioBatDau, int &gioKetThuc)
{
	double tongTien;
	int soGio = gioKetThuc - gioBatDau;
	if (soGio <= 3){
		tongTien = soGio * 150000;}
	else{
		tongTien = 3*150000 + (soGio-3)*150000*0.7;}
	if (gioBatDau >= 14 && gioBatDau <= 17){
		tongTien = tongTien *0.9;}
	return tongTien ;
}
int main ()
{
	int gioBatDau, gioKetThuc;
	Nhap(gioBatDau, gioKetThuc);
	cout << "So tien khach phai tra: " <<Tinhtien(gioBatDau,gioKetThuc);
return 0;
}

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *