Cách khai báo biến trong C++

– Biến trong C++ được dùng để lưu trữ một giá trị nào đó, có thể là một chuỗi, một con số, hoặc một danh sách.
– Để khai báo một biến ta sử dụng cú pháp sau: type  tên biến = giá trị
type gồm các kiểu dữ liệu cơ bản sau:
+ Kiểu số nguyên (int) : dùng để lưu trữ các số nguyên dương hoặc âm chẳng hạn 456 hoặc -456
+ Kiểu số thực  (float) : dùng để lưu trữ số dấu chấm động, với số thập phân chẳng hạn 20.2, 19.4…
+ Kiểu ký tự (char): dùng để lưu trữ các ký tự đơn lẻ, chẳng hạn như ‘a’ hoặc ‘B’...được bao quanh bởi dấu nháy đơn.
+ Kiểu chuỗi (string): dùng để lưu trữ văn bản, chẳng hạn như “Xin chào các bạn”, được bao quanh bởi dấu nháy đơn hoặc nháy kép.
+ Kiểu bool – lưu trữ các giá trị với hai trạng thái: đúng hoặc sai (True hoặc False)

 • Để tạo một biến sẽ lưu trữ một số, hãy xem ví dụ sau:
 • Ta sẽ tạo một biến x kiểu int và gán giá trị 10
 

int x = 10;
cout << x;
 

– Bạn cũng có thể khai báo một biến mà không gán giá trị và gán giá trị sau:

 

int x;
x = 10;
cout << x;
 

Lưu ý: nếu bạn gán một giá trị mới cho một biến hiện có, nó sẽ ghi đè lên giá trị trước đó:

 

int x = 25; // x bằng 25
x = 10; // bây giờ x bằng 10
cout << x; // in ra bằng 10
 

– Các ví dụ về các dữ liệu khác:

 

int x = 5;        
double y = 5.99;  
char kytu = 'D';     
string chuoi = "Xin chao";   
bool a = true;    
 

– Hiển thị biến ra màn hình
ví dụ:

 

int x = 35;
cout << "Toi" << x << " tuoi";   
 

– Kết quả: Toi 35 tuoi
– Để kết hợp 2 biến ta dùng toán tử +:
Ví dụ:

 

int x = 10;
int y = 15;
int sum = x + y;
cout << sum;  
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *