Cách nhập xuất mảng(Array) một chiều trong C++

  • Ta dùng vòng lặp for để nhập lần lượt từng phần tử trong mảng.
  • Ví dụ: Nhập mảng số nguyên a gồm 5 phần tử
 
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int a[5];
 for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << "Nhap vao phan tu a[" << i << "] : ";
    cin >> a[i];
  }
 return 0;
}

– Kết quả:

– Xuất các phần tử trong mảng 1 chiều.
Ví dụ:

 
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int a[5];
 for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << "Nhap vao phan tu a[" << i << "] : ";
    cin >> a[i];
  }
 for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << a[i] << " ";
  } 
 return 0;
}

Kết quả:

– Tổng quát để nhập xuất mảng số nguyên a gồm n phần tử ta thực hiện như sau:

 
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int n;
 int a[n];
 cout << "Nhap so phan tu cua mang: ";
 cin >> n;
 for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << " Nhap vao phan tu a[" << i << "] : ";
    cin >> a[i];
	}
 for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << a[i] << " ";
   } 
 return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *