Cách tạo cấu trúc (Struct) trong C++

  •  Kiểu cấu trúc (Struct) trong C++ là nơi tập hợp tất cả các biến có liên quan về một đối tượng. Mỗi biến trong cấu trúc được gọi là một thành viên của cấu trúc.
  • Không giống như  kiểu mảng, một cấu trúc (Struct) có thể chứa nhiều kiểu dữ liệu khác nhau (int, string, bool, …).
  • Để tạo một cấu trúc (Struct): ta sử dụng từ khóa struct và khai báo từng thành viên của nó bên trong dấu ngoặc nhọn.
  • Sau khi khai báo, chỉ định tên của biến cấu trúc.
  • Ví dụ:
 
struct { // Khai báo cấu trúc
  int tuoi; // Thành viên (biến int)
  string hoten;  // Thành viên (biến chuỗi)
} sinhvien_1; // Danh_sách biến cấu trúc

– Để truy cập các thành viên của một cấu trúc, ta sử dụng cú pháp:

 
{Tên biến cấu trúc}.{Tên thành viên}

– Ví dụ: Để in ra tuổi và tên sinh viên 1 ta thực hiện như sau:

 
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
 struct {
  int tuoi;
  string hoten;
 } sinhvien_1;

 sinhvien_1.tuoi = 21;
 sinhvien_1.hoten = "Nguyen Van A";

 cout << sinhvien_1.tuoi << "\n";
 cout << sinhvien_1.hoten << "\n";
 return 0;
}

Kết quả:

Một cấu trúc (struct) có nhiều biến cấu trúc thì khi khai báo các biến cấu trúc cách nhau bởi dấu phẩy,
– Ví dụ:

 
struct {
  int tuoi;
  string hoten;
 } sinhvien_1,sinhvien_2,sinhvien_3;

Cấu trúc được đặt tên:

 • Tên được đặt bằng chữ thường hoặc ngăn cách bằng dấu gạch dưới “_”
  Khai báo:
 
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

// khai báo cấu trúc tên là học viên
struct hocvien {
 int tuoi;
 string hoten;
 };

int main() {
 // Tạo một cấu trúc hocvien và lưu trữ nó trong sinhvien_1 ;
 hocvien sinhvien_1;
 sinhvien_1.tuoi = 25;
 sinhvien_1.hoten = "Nguyen Van A";
 
 // Tạo một cấu trúc hocvien và lưu trữ nó trong sinhvien_2;
 hocvien sinhvien_2;
 sinhvien_2.tuoi = 30;
 sinhvien_2.hoten = "Nguyen Van B";
 
 // In các thành viên cấu trúc
 cout <<"Sinh vien 1: " << sinhvien_1.hoten<< " " << sinhvien_1.tuoi << " tuoi " << "\n";
 cout <<"Sinh vien 2: " << sinhvien_2.hoten<< " " << sinhvien_2.tuoi << " tuoi " << "\n";
 
 return 0;
}
 

Kết quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *