Bài 1: Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + 4 + … + n. Thuật toán tối ưu O(1)

Thuật toán cơ bản: Code C++: Thuật toán tối ưu: Đọc tiếp

Đổi giây ra ngày, giờ, phút, giây trong C++

Thuật toán Bước 1: Nhập số giây (ss) Bước 2: tính ngày  ss / 86400 (1 ngày có 86400 giây) lấy phần nguyên. Bước 3: tính giờ lấy phần dư (ss%86400) chia  3600  lấy phần nguyên Bước 4: tính phút thì lấy... Đọc tiếp

Chương trình tìm x mũ y trong C++

Đê tìm  ta sử dụng hàm toán học có sẵn trong C++ đó là pow(x, y), chúng ta cần khai báo thêm thư viện toán học <math.h> Code C++: – Kết quả: Đọc tiếp

Viết chương trình tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong 3 số thực.

Nhâp 3 số thực từ bàn phím, kiểm tra số lớn nhất, số nhỏ nhất trong 3 số đó, áp dụng toán tử ba ngôi trong c++ để giải quyết bài toán trên Thuật toán: Kiểm tra số lớn nhất:... Đọc tiếp

Kiểm tra năm nhuận(Leap year) trong C++

Nhập vào năm thứ n, hãy in ra màn hình xem đó có phải năm nhuận hay không? Theo Wikipedia: Năm nhuận là những năm chia hết cho 4 ngoại trừ những năm tròn trăm, riêng những năm chia hết... Đọc tiếp

Tính tổng các phần tử liên tiếp chia hết cho K

Cho dãy số gồm N số nguyên dương a1, a2, a3,…aN, và số nguyên dương K . Hãy đếm số đoạn [i . .j ] (đảm bảo có ít nhất một phần tử), gồm các phần tử liên tiếp mà... Đọc tiếp

Bài tập C++ : Chương trình tính tiền cho quán Karaoke

Input: Nhập vào giờ bắt đầu, giờ kết thúc Output: Hiển thị giá tiền cần thanh toán Biết rằng: Giá tiền 3 giờ đầu là 150000, bắt đầu giờ thứ 4 giảm 30%. Quán chỉ hoạt động trong khoảng giờ... Đọc tiếp