Kiểu Boolean trong C++

Kiểu dữ liệu Boolean dùng từ khóa bool để khai báo và chỉ nhận 2 giá trị true và false. Kết quả trả về true = 1 hoặc false = 0. Ví dụ: – Kết quả: Đọc tiếp