Viết chương trình C++ đầu tiên

– Để viết chương trình C++ đầu tiên, các bạn mở chương trình Codeblocks. – Chọn File –> Empty file để tạo một project. – Để lưu project các bạn vào File –> Save, sau đó đặt tên file kèm đuôi... Đọc tiếp