Định danh trong C++

– Tất cả các biến trong C++ phải được xác định bằng các tên duy nhất và được gọi là định danh. – Mã định danh có thể là tên ngắn (như x và y) hoặc tên dài hơn (ngày,... Đọc tiếp