Tìm hiểu vòng lặp for trong C++

Khi bạn biết chính xác số lần  lặp qua một khối lệnh, hãy sử dụng vòng lặp for thay vì vòng lặp while: Cú pháp: Ví dụ dưới đây sẽ in các số từ 0 đến 4: Giải thích ví... Đọc tiếp