Ghi chú hay nhận xét trong C++

– Để  giải thích mã C++ và làm cho nó dễ đọc hơn ta thường ghi chú trong code. Ghi chú có thể là một dùng hoặc là nhiều dòng + Ghi chú một dòng bằng cách sử dụng (... Đọc tiếp