Khai báo nhiều biến C++

– Để khai báo nhiều biến với điều kiện cùng một kiểu dữ liệu thì ta chỉ cần cách nhau bởi dấu phẩy Ví dụ: – Ta cũng khai báo biến trước, sau đó gán giá trị sau. Ví dụ:... Đọc tiếp