Cấu trúc rẽ nhánh (switch .. case) trong C++

Cấu trúc rẽ nhánh switch…case trong C++ được sử dụng để thực thi 1 hoặc nhiều khối lệnh từ nhiều điều kiện. Cú pháp: – Ví dụ: – Từ khóa default khối lệnh này được thực thi, nếu tất cả... Đọc tiếp