Các hàm toán học (Maths) trong C++

Trong C++ có nhiều hàm để thực hiện các phép toán trên các con số. Để tìm số lớn nhất và nhỏ nhất ta sử dụng hàm: max và min Cú pháp: max(x,y) hoặc min(x,y): Ví dụ : sử dụng... Đọc tiếp