Chi tiết về Setw() trong C++

Setw trong C++ dùng để tùy chỉnh độ rộng hiển thị dữ liệu ra màn hình và kết quả sẽ hiển thị sẽ từ phải qua trái. Ví dụ: – Kết quả : độ rộng hiển thị còn lại 20... Đọc tiếp

Setprecision(n) trong C++

Setprecision trong C++ dùng để lấy số lượng chữ số trong phần thập phân sau dấu chấm động. Ví dụ: cout << setprecision(n) << f :  in số thập phân f làm tròn đến n chữ số thập phân. Trường... Đọc tiếp