Chỉnh hợp không lập chập k của n trong C++

Một chỉnh hợp không lặp chập k của n phần tử là một cách sắp xếp có thứ tự gồm k phần tử khác nhau lấy từ n phần tử đã cho (với k < n). Ví dụ: Có 5... Đọc tiếp