Tạo, Đọc file *.INP ghi file *.OUT trong C++

Trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc tin học trẻ thường thì mỗi bài tập yêu cầu tạo file *.INP và *.OUT . Để tạo và đọc tệp *.INP và *.OUT theo yêu cầu của đề bài... Đọc tiếp

Kiểu dữ liệu cơ bản trong C++

Trong bài học  khai báo và tạo biến chúng ta đã tìm hiểu qua kiểu dữ liệu, mặc định một biến trong C++ phải là một kiểu dữ liệu xác định. Ví dụ: – Bảng các kiểu dữ liệu cơ... Đọc tiếp