Tìm hiểu câu lệnh else if trong C++

Sử dụng else if  để kiểm tra một điều kiện mới, nếu điều kiện đầu tiên là sai Cú pháp : Ví dụ: Theo qui định bậc tiểu học (6–>10), Trung học cơ sở(11–>14), Trung học phổ thông(15–>17) Đọc tiếp