Tìm hiểu câu lệnh else trong C++

Sử dụng else để thực thi một câu lệnh, nếu biểu thức là sai Cú pháp : – Ví dụ: Đọc tiếp