Thuật toán sinh hoán vị trong C++

Cho số nguyên dương n. Nhiệm vụ của bạn hãy liệt kê tất cả các hoán vị của 1,2,…,n. Ví dụ n=3 ta có kết quả: 123, 132, 213, 231, 312, 321. Hoán vị là một dãy theo thứ tự... Đọc tiếp