Kiểu kí tự trong C++

Kiểu dữ liệu char dùng để lưu trữ một ký tự. Ký tự phải được bao quanh bởi dấu nháy đơn như ‘B’ hoặc ‘b’. Ví dụ: – Ngoài ra, dùng bảng mã ASCII để hiển thị các ký tự... Đọc tiếp