Tin học Lớp 10. Viết chương trình python tính 1**3 + 2**3+…+n**3

S = 13  + 23 + …. + n3 Mô tả thuật toán: Đầu tiên gán S = 0 Cho i chạy từ 1 đến n S = S + i**3 In S Code Python:   Đọc tiếp

Tin học Lớp 10. Viết chương trình python tính tổng 1 + 1/2 + 1/3 +…+ 1/n

S = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n Mô tả thuật toán: Đầu tiên gán S = 0 Cho i chạy từ 1 đến n S = S + 1/i In S Code Python Đọc tiếp

Tin học Lớp 10. Viết chương trình python tính tích 1 x 2 x 3 x…x n

tich = 1 x 2 x 3 x…x n Mô tả thuật toán: Đầu tiên ta gán tich = 1 Cho i chạy từ 1 đến n+1 tich = tich * i Code Python Đọc tiếp

Tin học Lớp 10. Viết chương trình python tính tổng từ 0 đến n

S = 0+ 1+…+ n Mô tả thuật toán: Đầu tiên gán S=0; Cho i chạy từ 0 đến n S = S + i In S Code Python Đọc tiếp

Tin học Lớp 10. Viết chương trình python tính chu vi, diện tích tam giác

Thuật toán: Đầu tiên nhập ba cạnh của tam giác: a,b,c Điều kiện để tồn tại một tam giác là tổng hai cạnh phải lớn hơn cạnh thứ 3: a+b>c và a+c>b và b+c>a. Chu vi bằng tổng 3 cạnh... Đọc tiếp

Tin học 10 – Viết chương trình python đổi giây sang ngày, giờ, phút, giây

Thuật toán  Đầu tiên phải nhập vào số giây từ bàn phím bằng lệnh input Để tính ngày thì thực hiện phép chia lấy phần nguyên : ss // 86400 Để tính giờ thì lấy phần dư (ss%86400) chia  3600 ... Đọc tiếp