Khai báo Nhập xuất mảng 2 chiều trong C++

Mảng 2 chiều có cấu trúc: array[số dòng][số cột] , ví dụ sau đây là mảng a gồm có 3 dòng, 3 cột: Để khai báo và gán các giá trị cho mảng số nguyên a[3][3] ta thực hiện: –... Đọc tiếp