Mảng cộng dồn (Prefix Sum) trên mảng 2 chiều trong C++

Mảng cộng dồn (Prefix Sum) trên mảng 2 chiều trong C++ dùng để tính tổng các ô từ i,j tới x,y trong mảng a cho trước. Ví dụ : ta có mảng 2 chiều gồm m dòng và n cột... Đọc tiếp

Mảng cộng dồn (tăng, giảm trên đoạn) mảng 1 chiều trong C++

Sử dụng mảng cộng dồn để tính tăng, giảm một lượng V đơn vị trong đoạn từ Left đến Right của mảng 1 chiều a[n]. Ví dụ: Ta thực hiện như sau : tăng từ đoạn a[0] đến a[2] tăng... Đọc tiếp

Mảng cộng dồn (Prefix Sum) trên mảng 1 chiều trong C++

Mảng cộng dồn (Prefix Sum) trên mảng 1 chiều trong C++ dùng để tính tổng các phần tử từ vị trí đầu tiên của mảng đến vị trí bất kì trong mảng  hoặc tính tổng trên đoạn nào đó của... Đọc tiếp