Thuật toán sàng nguyên tố(Eratosthenes) trong C++

Thuật toán sàng nguyên tố Eratosthenes là một trong những cách hiệu quả nhất để tìm tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n khi n nhỏ hơn 1 triệu phần tử. Ví dụ: Input: Số nguyên n (... Đọc tiếp