Kiểm tra số đối xứng(số đảo ngược) trong C++

Số đối xứng là gì ? Số đối xứng là số mà khi ta đọc từ trái sang phải – nó cũng giống như ta đọc từ phải qua trái. Số đối xứng hay còn gọi là số đảo ngược... Đọc tiếp