Kiểm tra số nguyên tố (Prime number ) trong C++

Thuật toán: Nhắc lại công thức toán học:  số nguyên tố là tập hợp các số chỉ chia hết cho số 1 và chính nó. Ví dụ : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23,…đều được gọi là số... Đọc tiếp