Tìm hiểu toán tử logic trong C++

Toán tử logic trong C++ cũng giống như các toán tử so sánh, dùng để kiểm tra true hoặc false  giữa các biến hoặc giá trị. Bảng toán tử logic: Toán tử  Tên  Mô tả Ví dụ &&  Và Trả... Đọc tiếp