Lệnh endl trong c++

– Để xuống dòng mới ta sử dụng \n hay endl. Sau đây là các ví dụ cụ thể : + Sử dụng \n – Kết quả: Mẹo: Hai ký tự \n nối tiếp nhau sẽ tạo ra một dòng... Đọc tiếp