Cấu trúc rẽ nhánh (switch .. case) trong C++

  • Cấu trúc rẽ nhánh switch…case trong C++ được sử dụng để thực thi 1 hoặc nhiều khối lệnh từ nhiều điều kiện.
  • Cú pháp:
 
switch(biểu thức) {
 case giá trị 1:
  // Khối lệnh 1 được thực thi
  break;
 case giá trị 2:
  // Khối lệnh 2 được thực thi
  break;
 default:
  // Khối lệnh này được thực thi 
  // nếu tất cả các điều kiện trên không thỏa mãn
}

– Ví dụ:

 
int ngay = 4;// biến = ngay, giá trị = 4
switch (ngay) {
 case 1:
  cout << "Thứ hai";
  break;
 case 2:
  cout << "Thứ ba";
  break;
 case 3:
  cout << "Thứ tư";
  break;
 case 4: // giá trị = 4 đúng, nên in ra là Thứ năm
  cout << "Thứ năm";
  break;
 case 5:
  cout << "Thứ sáu";
  break;
 case 6:
  cout << "Thứ bảy";
  break;
 case 7:
  cout << "Chủ nhật";
  break;
}

– Từ khóa default khối lệnh này được thực thi, nếu tất cả các điều kiện trên không thỏa mãn
– Ví dụ:

 
int ngay = 4;
switch (ngay) {
 case 6:
  cout << "Hôm nay là thứ 7";
  break;
 case 7:
  cout << "Hôm nay là chủ nhật";
  break;
 default:
  cout << "Thời tiết hôm nay đẹp quá"; // In ra Thời tiết hôm nay đẹp quá
}

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *