Chi tiết về Setw() trong C++

  • Setw trong C++ dùng để tùy chỉnh độ rộng hiển thị dữ liệu ra màn hình và kết quả sẽ hiển thị sẽ từ phải qua trái.
  • Ví dụ:
 
// ví dụ setw
#include <iostream> 
#include <iomanip> // thư viện setw
using namespace std;

int main () {
 string str = "Do Ngoc Lan"; // độ dài chuỗi là 11
 cout << setw(20) << str ; // độ rộng hiển thị là 20
 return 0;
}
 

– Kết quả : độ rộng hiển thị còn lại 20 – 11 = 9 vị trí trống được hiển thị phần bên trái

– Mặc định setw hiển thị dữ liệu từ phải qua trái để hiển thị dữ liệu từ trái qua phải ta làm như sau:

 
string str = "Do Ngoc Lan";
cout << left << setw(20) << str ;

– Kết quả:

– Setw thường hay dùng cho việc khai báo và hiển thị tên sinh viên.

 
#include<iostream>
using namespace std;
#include<string>
#include<iomanip> // // hàm này hỗ trợ dùng hàm setw - tùy chỉnh độ rộng của dữ liệu muốn hiển thị ra màn hình

// setw(<1 số nguyên>): hiển thị độ rộng của kết quả muốn in ra màn hình
// setw(3): dành ra 3 vị trí để hiển thị kết quả


struct sinhvien
{
	string hoten; // nhập tối đa 30 kí tự
	string maso; // nhập tối đa 12 kí tự
	float diem; // điểm 
};
typedef struct sinhvien SinhVien;

// nhập thông tin sinh viên
void Nhap_Thong_Tin_Sinh_Vien(SinhVien &x)
{
	fflush(stdin);
	cout << "\nNhap ho ten: ";
	getline(cin, x.hoten);
	fflush(stdin);
	cout << "\nNhap ma sinh vien: ";
	getline(cin, x.maso);
	cout << "\nNhap diem sinh vien: ";
	cin >> x.diem;
}

// hàm xuất thông tin sinh viên

void Xuat_Thong_Tin_Sinh_Vien(SinhVien x)
{
	cout << "\nHo ten sinh vien: " << x.hoten;
	cout << "\nMa sinh vien: " << x.maso;
	cout << "\nDiem sinh vien: " << x.diem;
}

void Xuat_Thong_Tin_Sinh_Vien_1(SinhVien x)
{
	cout << setw(30) << left << x.hoten << "\t";
	cout << setw(12) << left << x.maso << "\t";
	cout << setw(4) << left << x.diem;
}
int main()
{
	SinhVien x;
	SinhVien y;

	cout << "\n\n\t\t NHAP THONG TIN SINH VIEN\n";
	Nhap_Thong_Tin_Sinh_Vien(x);
	cout << "\n\n\t\t NHAP THONG TIN SINH VIEN\n";
	Nhap_Thong_Tin_Sinh_Vien(y);


	/*cout << "\n\n\t\t XUAT THONG TIN SINH VIEN\n";
	Xuat_Thong_Tin_Sinh_Vien(x);
	cout << endl;
	Xuat_Thong_Tin_Sinh_Vien(y);*/

	cout << "\n\n\t\t THONG TIN SINH VIEN\n\n";
	cout << setw(30) << left << "Ho ten" << "\t" << setw(12) << left << "Ma sinh vien" << "\t" << setw(4) << left << "Diem" << endl;

	Xuat_Thong_Tin_Sinh_Vien_1(x);
	cout << endl;
	Xuat_Thong_Tin_Sinh_Vien_1(y);

	system("pause");
	return 0;
}

– Kết quả:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *