Cú pháp Vòng lặp do-while trong C++

    • Trong C++ vòng lặp do/while là một dạng biến thể của vòng lặp while. Vòng lặp này sẽ thực thi khối lệnh lần thứ nhất, trước khi kiểm tra xem điều kiện có còn đúng không, sau đó nó sẽ lặp lại vòng lặp tiếp theo miễn là điều kiện còn đúng.
    • Tóm lại thì vòng lặp do/while thực thi khối lệnh trước sau đó kiểm tra sau.
    • Cú pháp
 
do {
  // Khối lệnh được thực thi một lần
}
while (điều kiện); // Kiểm tra điều kiện còn đúng không

– Ví dụ:

 
int i = 0;
do {
  cout << i << "\n";
  i++;
}
while (i < 5);

Kết quả:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *