Đầu vào (cin) cơ bản trong C++

    • Bài học trước chúng ta đã biết lệnh cout dùng để xuất giá trị ra màn hình. Vậy để nhận giá trị đầu vào được nhập từ bàn phím thì ta sử dụng lệnh đó là cin.
    • Ví dụ: để nhập một số, số này được lưu trong biến x. Sau đó, in giá trị của x:
 

int x; 
cout << "Nhập vào một số: "; // Nhập một số và nhấn enter
cin >> x; // Nhập một số x từ bàn phím.
cout << "Số vừa nhập: " << x; // In số x ra màn hình
  

– Chú ý:

 

cout << "In giá trị ra màn hình";
cin >> "Nhập giá trị từ bàn phím";
  

– Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập đơn giản để áp dụng lệnh coutcin qua ví dụ nhập vào 2 số x, y sau đó tính tổng 2 số đó.
– Bài tập:

 
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
int x, y;
int sum;
cout << "Nhập số x: ";
cin >> x;
cout << "Nhập số y: ";
cin >> y;
sum = x + y;
cout << "Tổng x+y là: " << sum;
return 0;
}
  

– Kết quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *