Đổi giây ra ngày, giờ, phút, giây trong C++

   • Thuật toán
   • Bước 1: Nhập số giây (ss)
   • Bước 2: tính ngày  ss / 86400 (1 ngày có 86400 giây) lấy phần nguyên.
   • Bước 3: tính giờ lấy phần dư (ss%86400) chia  3600  lấy phần nguyên
   • Bước 4: tính phút thì lấy phần dư (ss%86400) chia thì lấy phần dư (ss%3600) , chia 60 lấy phần nguyên
   • Bước 5: Để tính giây thì lấy phần dư (ss%86400) chia thì lấy phần dư (ss%3600) , chia 60 lấy phần dư.
   • Mô tả bài toán
   • Code C++
   
  #include<iostream>
  using namespace std;
  
  int main ()
  {
    int ngay, gio, phut, giay;
    int ss;
    cout << "Nhap so giay can doi: ";
    cin>>ss;
    ngay = ss / 86400;
    gio = ss % 86400 / 3600;
    phut = ss % 86400 % 3600 / 60;
    giay = ss % 86400 % 3600 % 60;
    cout<< ngay <<":" <<"ngay \t";
    cout<<gio <<":"<< "gio \t";
    cout<< phut <<":"<<"phut\t";
    cout<< giay<<":"<<"giay\t";
    return 0;
  }
  
  

  – Kết quả:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *