Hằng số (Constants) trong C++

    • Khi bạn không muốn ghi đè các giá trị biến hiện có, hãy sử dụng từ khóa const (tức là bạn khai báo biến là “hằng số”, biến này sẽ không thể thay đổi trong suốt chương trình và chỉ đọc)
    • Ví dụ:
 

const int x = 25;  // biến x này luôn luôn có giá trị là 25
x = 10;  // xảy ra lỗi đọc biến x
  

– Ngoài ra const  còn được sử dụng khi khai báo biến gán các giá trị không thay đổi (Ví dụ: các hằng số toán học, hóa học, vật lý…)

Ví dụ:

 

const float PI = 3.14;
  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *