Khai báo bỏ qua kích thước của mảng a[ ] trong C++

  • Trong C++, chúng ta không cần khai báo kích thước của mảng. Trình biên dịch đủ thông minh để xác định kích thước của mảng dựa trên số lượng giá trị được chèn vào:
  • Ví dụ: Cách khai báo của hai mảng sau là tương đương nhau:
 
string oto[3] = {"Toyota", "Vios", "Ford"};

 

 
string oto[] = {"Toyota", "Vios", "Ford"};
  • Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu chúng ta khai đầy đủ kích thước của một mảng.
  • Các bạn cũng có thể khai báo kích thước mảng trước sau đó gán các phần tử sau:
  • Ví dụ:
 
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main() 
{
 int a[5];
 a[0] = 10;
 a[1] = 20;
 a[2] = 30;
 a[3] = 40;
 a[4] = 50;
 for(int i = 0; i < 5; i++) {
  cout << a[i] << "\n";
 }
 return 0;
}

Kết quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *