Khai báo nhiều biến C++

– Để khai báo nhiều biến với điều kiện cùng một kiểu dữ liệu thì ta chỉ cần cách nhau bởi dấu phẩy

Ví dụ:

 

int x = 15, y = 36, z = 500;
cout << x + y + z;
  

– Ta cũng khai báo biến trước, sau đó gán giá trị sau.
Ví dụ:

 

int x, y, z;
x = y = z = 150;
cout << x + y + z;
  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *