Kiểm tra năm nhuận(Leap year) trong C++

  • Nhập vào năm thứ n, hãy in ra màn hình xem đó có phải năm nhuận hay không? Theo Wikipedia: Năm nhuận là những năm chia hết cho 4 ngoại trừ những năm tròn trăm, riêng những năm chia hết cho 400 thì vẫn là năm nhuận.
   Xem các ví dụ dưới đây đế hiểu về cách vào/ra dữ liệu.
   N = 400
   400 là năm huận
   N = 2009
   2009 không phải là năm nhuận
  • Thuật toán:
  • Tạo hàm kiểm tra năm vừa nhập có phải là năm nhuận
  • Năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100
  • Code C++
 
#include <iostream>
using namespace std;

int ktnamnhuan(int nam) 
{ 
if(nam % 4 == 0 && (nam % 100 != 0 || nam % 400 == 0)) {
	return 1;
 } 
 	return 0;
}
int main() 
{ 
 int nam; 
 do 
 { 
 cout << "Nhap nam de kiem tra: "; 
 cin >> nam; 
 if (ktnamnhuan(nam) ==1) 
 cout << nam << " la nam nhuan.\n"; 
 else {
 cout << nam << " Khong phai nam nhuan.\n"; 
 } 
 }
 while (nam>1);
 
 return 0;
}

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *