Kiểm tra số chính phương(square number) trong C++

    • Số chính phương(square number) trong C++ là số có căn bậc 2 của nó bằng 1 số nguyên dương.
    • Ví dụ căn bậc 2 của 4 là 2 >> 4 là số chính phương. Để sử dụng được căn bậc 2(sqrt) ta dùng thư viện math.h.
    • Cho số nguyên dương a. Kiểm tra xem a có phải số chính phương không ?
    • Code C++
 
#include <iostream>
#include<math.h>
using namespace std;

bool kt(int a){//ham bool la ham kiem tra dung sai
	for(int i=1;i<=sqrt(a);i++){
		if(i*i==a) return true;
	}
	return false;
}

int main() {
	int a;
	cout<<"Nhap a: ";
	cin>>a;
	
	if(kt(a)) cout<<a<<" la so chinh phuong ";
	else cout<<a<<" khong phai so chinh phuong"; 
	
	return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *