Kiểu Boolean trong C++

    • Kiểu dữ liệu Boolean dùng từ khóa bool để khai báo và chỉ nhận 2 giá trị true và false.
    • Kết quả trả về true = 1 hoặc false = 0.
    • Ví dụ:
 
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
bool Tot = true;
bool Xau = false;
cout << Tot << endl;  // In 1 (true)
cout << Xau;  // In 0 (false)
  return 0;
}

– Kết quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *