Kiểu Chuỗi (String) trong C++

    • Kiểu chuỗi (string) : dùng để lưu trữ một dãy ký tự (văn bản). Các giá trị của chuỗi phải được bao quanh bởi dấu ngoặc kép như “A”, “a”…
    • Ví dụ:
 
string Hi = "Xin Chào";
cout << Hi;

– Để sử dụng kiểu chuỗi (string), chúng ta cần phải khai báo thư viện <string>
Ví dụ:

 
// Khai báo thư viện string
#include <string>
string Hi = "Xin Chào";
cout << Hi;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *