Kiểu dữ liệu cơ bản trong C++

  • Trong bài học  khai báo và tạo biến chúng ta đã tìm hiểu qua kiểu dữ liệu, mặc định một biến trong C++ phải là một kiểu dữ liệu xác định.
  • Ví dụ:
 
int x = 5;        // Kiểu số nguyên 
float y = 5.99;   // Kiểu số thực
double z = 9.98;  // Kiểu số thực dấu chấm động
char kytu = 'D';     // Kiểu kí tự
bool a = true;    // Kiểu Đúng, sai (0 hoặc 1)
string chuoi = "Xin chào";   // Kiểu chuỗi(Text)
 

– Bảng các kiểu dữ liệu cơ bản

Kiểu dữ liệu Kích thước Mô tả
boolean 1 byte Lưu trữ giá trị true hoặc false
char 1 byte Lưu trữ một ký tự/chữ cái/số hoặc giá trị ASCII
int 2 or 4 bytes Lưu trữ số nguyên dương hoặc âm
float 4 bytes Lưu trữ các phân số, chứa một hoặc nhiều số thập phân. Đủ để lưu trữ 7 vị trí thập phân.
double 8 bytes Lưu trữ các số phân số, chứa một hoặc nhiều số thập phân. Đủ để lưu trữ 15 vị trí thập phân.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *