Kiểu dữ liệu cơ bản trong C++

  • Trong bài học  khai báo và tạo biến chúng ta đã tìm hiểu qua kiểu dữ liệu, mặc định một biến trong C++ phải là một kiểu dữ liệu xác định.
  • Ví dụ:
 
int x = 5;        // Kiểu số nguyên 
float y = 5.99;   // Kiểu số thực
double z = 9.98;  // Kiểu số thực dấu chấm động
char kytu = 'D';     // Kiểu kí tự
bool a = true;    // Kiểu Đúng, sai (0 hoặc 1)
string chuoi = "Xin chào";   // Kiểu chuỗi(Text)
 

– Bảng các kiểu dữ liệu cơ bản

Kiểu dữ liệu Kích thước Mô tả
boolean 1 byte Lưu trữ giá trị true hoặc false
char 1 byte Lưu trữ một ký tự/chữ cái/số hoặc giá trị ASCII
int 2 or 4 bytes Lưu trữ số nguyên dương hoặc âm
float 4 bytes Lưu trữ các phân số, chứa một hoặc nhiều số thập phân. Đủ để lưu trữ 7 vị trí thập phân.
double 8 bytes Lưu trữ các số phân số, chứa một hoặc nhiều số thập phân. Đủ để lưu trữ 15 vị trí thập phân.

 

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *