Kiểu kí tự trong C++

    • Kiểu dữ liệu char dùng để lưu trữ một ký tự. Ký tự phải được bao quanh bởi dấu nháy đơn như ‘B’ hoặc ‘b’.
    • Ví dụ:
 
char nhommau = 'A';
cout << nhommau;

– Ngoài ra, dùng bảng mã ASCII để hiển thị các ký tự nhất định.
Ví dụ:

 
char a = 65, b = 66, c = 67, d = 68;
cout << a;
cout << b;
cout << c;
cout << d;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *