Lấy kích cỡ mảng sizeof() trong C++

  • Trong C++ để lấy kích cỡ của một mảng(tính bằng byte), bạn có thể sử dụng toán tử sizeof():
  • Ví dụ 1:
 
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main() 
{
  cout << "Kich co cua kieu int : " << sizeof(int) << endl;
  cout << "Kich co cua kieu float : " << sizeof(float) << endl;
  cout << "Kich co cua kieu double : " << sizeof(double) << endl;
  cout << "Kich co cua kieu char : " << sizeof(char) << endl;
  cout << "Kich co cua kieu string : " << sizeof(string) << endl;
 return 0;
}

Kết quả:

  • Ví dụ 2: Để tính kích cỡ của mảng số nguyên  a chứa  5 phấn tử ta làm như sau:
 
#include <iostream>
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main() 
{
  int a[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
	cout << sizeof(a);
	
 return 0;
}

– Kết quả:

– Như chúng ta đã biết ở ví dụ 1, kiểu dữ liệu int chứa 4 byte, mảng số nguyên a ở ví dụ 2 chứa 5 phần tử nên để tính kích cỡ mảng số nguyên a ta lấy : 4 byte x 5 phần tử = 20 byte
Ngược lại, để tính số lượng phần tử của mảng số nguyên a ta lấy sizeof(a) / sizeof(int);

Ví dụ:

 
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main() 
{
  int a[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
  int sophantu = sizeof(a) / sizeof(int);
	cout << sophantu;
	
 return 0;
}

Kết quả:

Ngoài ra sẽ tốt hơn, nếu các bạn sử dụng sizeof(), nếu chúng tạo các vòng lặp cho các mảng có kích thước bất kỳ, an toàn hơn khi tính toán.
– Ví dụ:

 
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main() 
{
	int a[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
	for (int i = 0; i < sizeof(a) / sizeof(int); i++) {
  cout << a[i] << "\t";
	}
	return 0;
}

– Kết quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *